Η ΕΕ αίρει τα αδικαιολόγητα εμπόδια στην ελευθερία εγκατάστασης των εταιριών της ΕΕ στην ενιαία αγορά. Κατόπιν συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του έτους, το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα οδηγία με την οποία διευκολύνονται οι διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις των εταιριών της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν συνολικές διαδικασίες για τις διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις, καθώς και συμπληρωματικά μέτρα για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Περιλαμβάνουν επίσης και άλλες απλουστεύσεις που θα ισχύουν και για τις τρεις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επίσπευσης της διαδικασίας με άρση της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης προς τους εταίρους και το προσωπικό σε περίπτωση που οι μέτοχοι συμφωνούν να παραιτηθούν από την απαίτηση αυτή ή αν η εταιρία ή τυχόν θυγατρικές της δεν απασχολούν εργαζομένους.

Η οδηγία θεσπίζει διαδικασίες για τον έλεγχο της νομιμότητας των διασυνοριακών πράξεων έναντι των σχετικών εθνικών νομοθεσιών και καθιερώνει μια υποχρεωτική διαδικασία ελέγχου για την καταπολέμηση των καταχρήσεων. Η διαδικασία θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να αναστέλλουν μια διασυνοριακή πράξη όταν πραγματοποιείται για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς, δηλαδή όταν είναι σχεδιασμένη ώστε να αποφύγει ή να καταστρατηγήσει το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο ή για να εξυπηρετήσει εγκληματικούς σκοπούς.
Το συμφωνηθέν κείμενο προβλέπει παρόμοιους κανόνες για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων σε διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Εξασφαλίζει επίσης ότι οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται επαρκώς για τις αναμενόμενες επιπτώσεις της πράξης και ότι θα πραγματοποιούνται σχετικές διαβουλεύσεις. Παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και των μετόχων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ταυτόχρονα, δίνονται σαφέστερες και πιο αξιόπιστες εγγυήσεις στους πιστωτές της εκάστοτε εταιρίας.
Η οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων σε όλα τα στάδια της διασυνοριακής πράξης. Η διεκπεραίωση διατυπώσεων όπως η έκδοση του προ της πράξεως πιστοποιητικού θα μπορεί να γίνεται επιγραμμικά. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα ανταλλάσσονται μέσω των υφιστάμενων, ψηφιακά διασυνδεδεμένων μητρώων επιχειρήσεων.

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια 36 μήνες στη διάθεσή τους για να εγκρίνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της.
Η Anna-Maja Henriksson, Υπουργός Δικαιοσύνης της Φινλανδίας δήλωσε τα εξής: «Οι νέοι αυτοί κανόνες δίνουν στις εταιρίες της ΕΕ τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως την ενιαία αγορά ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η οδηγία προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να αποτρέπονται οι καταχρήσεις και να προστατεύονται τα νόμιμα συμφέροντα των εργαζομένων, των μειοψηφούντων μετόχων και των πιστωτών.».

Επικοινωνία: Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της Έδρας, ADIT
Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου, ADIT, Ερευνήτρια της Έδρας