ΑΠOΦΑΣΗ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡIΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕIΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ

2019-03-12T15:32:53+03:00

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2019 απόφαση-σταθμό στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T Danmark (C-116/16), Y Danmark Aps (C-117/16), N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16) κατά Skatteministeriet. Στις πρώτες δύο, το Δικαστήριο αντιμετώπισε ζητήματα αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας μητρικών – θυγατρικών, [...]

ΑΠOΦΑΣΗ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡIΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕIΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ2019-03-12T15:32:53+03:00

ΑΚYΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ T-679/16, ATHLETIC CLUB ΚΑΤΆ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Τ-865/16, FÚTBOL CLUB BARCELONA ΚΑΤΆ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2019-03-04T17:18:49+03:00

Καταρχήν να υπενθυμίσουμε το ιστορικό της υπόθεσης. Με νόμο του 1990 όλοι οι ισπανικοί επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι υποχρεώθηκαν να μετατραπούν σε αθλητικές ανώνυμες εταιρίες (στο εξής: ΑΑΕ), προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πιο υπεύθυνη διαχείριση της δραστηριότητάς τους. Ωστόσο, ο νόμος προέβλεπε μία εξαίρεση όσον αφορά τους επαγγελματικοούς αθλητικούς συλλόγους που ήταν κερδοφόροι κατά τις τελευταίες [...]

ΑΚYΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ T-679/16, ATHLETIC CLUB ΚΑΤΆ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Τ-865/16, FÚTBOL CLUB BARCELONA ΚΑΤΆ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ2019-03-04T17:18:49+03:00

ΧΕΙΜΕΡΙΝH ΔEΣΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΕΞΑΜHΝΟΥ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

2019-03-04T17:19:08+03:00

Στην ετήσια αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες μέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη προώθησης των επενδύσεων, άσκησης υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών και εφαρμογής καλά σχεδιασμένων μεταρρυθμίσεων. Οι προκλήσεις ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και για την αντιμετώπισή τους απαιτούνται κατάλληλα και αποφασιστικά μέτρα πολιτικής. Σύμφωνα με [...]

ΧΕΙΜΕΡΙΝH ΔEΣΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΕΞΑΜHΝΟΥ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ2019-03-04T17:19:08+03:00

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BREXIT ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

2019-02-19T16:36:48+03:00

Με το από 18 Φεβρουαρίου 2019 δελτίο τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για την απόφασή της να εντείνει τις δραστηριότητες ενημέρωσης των επιχειρήσεων της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας, όπως ο ΦΠΑ, λόγω του διαφαινόμενου κινδύνου να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του τρέχοντος έτους χωρίς [...]

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BREXIT ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ2019-02-19T16:36:48+03:00

ΝEΟΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ «ΤΡIΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2019-02-19T11:58:21+03:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κατάλογο με 23 τρίτες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο νέος κατάλογος που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 αντικαθιστά αυτόν που ισχύει από τον Ιούλιο του 2018. Σκοπός του καταλόγου είναι [...]

ΝEΟΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ «ΤΡIΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ2019-02-19T11:58:21+03:00

ΔΗΜΟΣIΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΣ ΔEΣΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2019-01-30T17:13:57+03:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι αποφάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι κυριότερες αποφάσεις [...]

ΔΗΜΟΣIΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΣ ΔEΣΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ2019-01-30T17:13:57+03:00

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2019-01-21T18:02:33+03:00

Δημοσιεύθηκε η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση της απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ: ανάγκη λήψης μέτρων» (αριθ. 01/2019). Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται ορθά τον κίνδυνο εμφάνισης περιπτώσεων απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ειδικότερα, ανέλυσε τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την [...]

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ2019-01-21T18:02:33+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2019-01-16T13:03:44+03:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την πρότασή της με τίτλο «Πιο αποτελεσματικές νομοθετικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φορολογίας» αναφορικά με την αποτελεσματικότερη νομοθεσία στον τομέα της φορολογίας και την μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Στην πρότασή της αυτή θα εξετάσει τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί να εξορθολογισθεί η [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ2019-01-16T13:03:44+03:00

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΚΙΝΑ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ NIKE ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2019-01-15T12:25:06+03:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διεξοδική έρευνα αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της Nike στην Ολλανδία και την ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εμπεριστατωμένη έρευνα για να εξετάσει κατά πόσον οι φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax rulings” που χορήγησε η Ολλανδία στην εταιρεία Nike μπορεί να της έχουν δώσει [...]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΚΙΝΑ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ NIKE ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ2019-01-15T12:25:06+03:00

ΑΠΟΦAΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2019-01-13T23:27:54+03:00

Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την συμβατότητα του καθεστώτος φορολογικής μεταχείρισης των λιμένων της Ιταλίας και της Ισπανίας με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δύο αποφάσεις της, πρότεινε στην Ιταλία και στην Ισπανία την προσαρμογή της φορολογίας εισοδήματος επί των λιμένων τους με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. [...]

ΑΠΟΦAΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ2019-01-13T23:27:54+03:00
Go to Top