Σύμφωνα με την Υ.Α.60201/Δ7.1422 κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και προσδιορίζεται για κάθε μία από αυτές το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων από το Σώμα  Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε).

Οι  παραβάσεις χωρίζονται σε «γενικές»,  όπου το πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα από τον αριθμό θιγόμενων εργαζομένων και «ατομικές», όπου το πρόστιμο ανά παράβαση, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό καθορισμένου ποσού επί τον αριθμό των θιγόμενων εργαζομένων. Για την επιβολή του προστίμου συνεκτιμάται η σοβαρότητα της  παράβασης, η τυχόν επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, ο αριθμός θιγόμενων εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης, το καθεστώς απασχόλησης και ο βαθμός υπαιτιότητας του εργοδότη. Στην απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4997/31.12.2019 παρατίθεται το σύνολο των παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας σε μορφή πίνακα, κατηγοριοποιημένες όπως προαναφέρθηκε σε γενικές και ατομικές.

Πιο αναλυτικά:

Α) Στις γενικές παραβάσεις περιλαμβάνονται όσες αφορούν  το σύνολο του προσωπικού στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, τη μη εκπλήρωση των εργοδοτικών διοικητικών υποχρεώσεων (τήρηση εγγράφων, εντύπων, πινάκων κ.λπ.) για το σύνολο του προσωπικού ή κατηγορία αυτού, την εκπρόθεσμη ή πλημμελή υποβολή  εντύπων, τη  μη τήρηση νομοθετημένων διαδικασιών ως προς τις εργατικές διαφορές και τις καταβολές πληρωμών. Συγκεκριμένα χωρίζονται στις κάτωθι κατηγορίες:

πολύ υψηλής σπουδαιότητας (όπως η μη υποβολή Ετήσιου και λοιπών πινάκων ωραρίου εργασίας, η λειτουργία της επιχείρησης κατά τις ημέρες αργίας ή την Κυριακή κ.α.)
υψηλής σπουδαιότητας (όπως λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπέζης, μη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών κ.α.)
σημαντικές (όπως η μη τήρηση Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, εκπρόθεσμη ή ελλιπής κατάρτιση συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού σε προσλήψεις κ.α.)
χαμηλές (όπως η μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, η εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα  προσωπικού σε περίπτωση τροποποίησης ωραρίου ή αποδοχών κ.α.)

Τα  ποσά των προστίμων για τις ανωτέρω παραβάσεις κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την βαρύτητα της παράβασης ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΗ 1-10    300€    500€ 1.000€ 1.800€
ΜΕΣΑΙΑ 11-20    400€    800€ 1.200€ 2.000€
21-50    800€ 1.500€ 2.000€ 3.000€
ΜΕΓΑΛΗ 51-150 1.000€ 2.000€ 2.500€ 4.000€
151-250 1.500€ 2.500€ 3.000€ 6.000€
251 + 2.000€ 3.000€ 4.000€ 8.000€

Β) Στις ατομικές παραβάσεις περιλαμβάνονται όσες θίγουν ατομικά τον  κάθε εργαζόμενο και σχετίζονται με την παράβαση των εργασιακών δικαιωμάτων του ή των εργοδοτικών υποχρεώσεων απέναντί του. Συγκεκριμένα χωρίζονται στις τέσσερις κάτωθι κατηγορίες:

οι πολύ υψηλές με πρόστιμο 1.000€-4.000€/εργαζόμενο (όπως η μη τήρηση της νομοθεσίας για τους εργαζόμενους μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης και τους εργαζόμενους ειδικής προστασίας- ήτοι ανήλικους, νέες μητέρες, συνδικαλιστές κλπ , η μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης, η υπέρβαση ημερήσιου/εβδομαδιαίου νόμιμου ωραρίου κ.λπ.)
οι υψηλές με πρόστιμο 800-950€/θιγόμενο εργαζόμενο (όπως η μη χορήγηση κανονικής άδειας ή η πλημμελής καταβολή των σχετικών με αυτή αποδοχών, η μη καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα κ.α.)
-οι σημαντικές με πρόστιμο 400-750€/ θιγόμενο εργαζόμενο (όπως η μη χορήγηση ελάχιστης ημέρας ανάπαυσης, η άρνηση χορήγησης νομοθετημένων αδειών, μη υποβολή πίνακα τροποποίησης ωραρίου για πλήρους απασχόλησης εργαζόμενους κ.α.)
χαμηλές μη προσδιοριζόμενες παραβάσεις κατά την κρίση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου με  πρόστιμο 300-350€/θιγόμενο εργαζόμενο.

Σημειώνεται τέλος ότι σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης ( 3 παρόμοιες παραβάσεις, στην ίδια επιχείρηση, τα τελευταία 3 χρόνια) τα ποσά προσαυξάνονται κατά 5%(χαμηλές), 10%(σημαντικές), 15%(υψηλές), 20%(πολύ υψηλές).